Valmieras Veselības Centrs

Pieraksts pie speciālistiem un uz izmeklējumiem:

SIA “Valmieras veselības centrs’’

PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Pārzinis un tā kontaktinformācija

 

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Valmieras veselības centrs’’, vienotās reģistrācijas Nr.44103011615, juridiskā adrese: Bastiona iela 24, Valmiera, Latvija, LV-4201.

SIA “Valmieras veselības centrs’’ kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: matiss.kroics@confidus.lv Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA “Valmieras veselības centrs’’ juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šeit noteikto kārtību.

 

Dokumenta piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu – SIA “Valmieras veselības centra” pacientu -klientu,  darba vietas kandidātu vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, nodarbošanās, ienākumu apjoms, saņemtie medicīniskie pakalpojumi, veiktās manipulācijas un izmeklējumi, ārstu slēdziens, slimības vēsture un citi dati par pacientu, tai skaitā  plānotie pakalpojumi, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija, personas foto/video, rentgena izmeklējumu attēls, ultrasonogrāfijas izmeklējumu attēls un cita informācija, kas attiecināma uz identificējamu fizisku  personu.

Ievācam un apstrādājam tikai tādus datus, kurus klients pats mums sniedz. Klientam tiek sniegti tikai tie pakalpojumi, kurus viņš vēlas saņemt.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • Ārstniecības pakalpojuma nodrošināšanu personām – pacientiem, pakalpojumu saņēmējiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod SIA “Valmieras veselības centra” jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 • SIA “Valmieras veselības centrā” attiecībā uz veikto videonovērošanu reģistratūrā adresē Bastiona iela 24, Valmiera, Latvija, LV-4201,
 • SIA “Valmieras veselības centra” interneta mājaslapu apmeklētājiem.

 

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē persona sniedz personas datus (SIA “Valmieras veselības centra” interneta mājaslapā, papīra formātā, elektroniski, telefoniski, tieškontaktā izmantojot automatizētus vai tehniskus līdzekļus) un kādās apstrādes sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

 

Personas datu apstrādes nolūki

 • Ārstniecības Pakalpojumu sniegšanai:
 • - klienta identificēšanai;
  - līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
  - pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
  - pakalpojumu uzlabošanai un jaunu pakalpojumu attīstībai;
  - pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
  - klientu apkalpošanai;
  - iebildumu/pretenziju izskatīšanai un apstrādei;
  - klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
  - norēķinu administrēšanai;
  - parādu atgūšanai un piedziņai;
  - mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
 • Biznesa plānošanai un analītikai:
 • - statistikai un biznesa analīzei;
  - plānošanai un uzskaitei;
  - efektivitātes mērīšanai;
  - datu kvalitātes nodrošināšanai;
  - tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
  - atskaišu sagatavošanai;
  - klientu aptauju veikšanai;
  - riska vadības aktivitāšu ietvaros.
 • Informācijas sniegšanai un nodrošināšanai starp medicīnas iestādēm un apdrošināšanas kompānijām ārējos tiesību aktos noteiktā kārtībā.
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 • SIA “Valmieras veselības centrs” videonovērošanas ietvaros, ar mērķi: aizsargāt Sabiedrību pret noziedzīgiem nodarījumiem un identificēt noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā aizdomās turamās personas. Dati tiek glabāti vienu mēnesi. Pēc šī termiņa beigām SIA “Valmieras veselības centrs” nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatēti noziedzīgi nodarījumi, vai citas ārkārtas situācijas, kas var tikt izmantotas kā atbalsts Sabiedrības drošības pārvaldības sistēmai, datus uzglabā pēc nepieciešamības.
 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem persona tiek informēta brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus SIA “Valmieras veselības centrs”.

 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

SIA “Valmieras veselības centrs” apstrādā fizisko personu datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Ārstniecības pakalpojuma nodrošināšanai – lai sniegtu ārstniecības pakalpojumu tiesību aktos noteiktā kārtībā;
 • līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu ar pacientu par medicīniskā pakalpojuma sniegšanu un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu SIA “Valmieras veselības centrs” saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar personas - datu subjekta piekrišanu;
 • likumīgās (leģitīmās) interesēs - lai realizētu no SIA “Valmieras veselības centrs” un personas starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas SIA “Valmieras veselības centrs” leģitīmās (likumīgās) intereses;
 • lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses (cilvēka dzīvība un veselība.

 

SIA “Valmieras veselības centra”  likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 • veselības aprūpes pakalpojuma nodrošināšana;
 • veikt komercdarbību;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms pakalpojuma sniegšanas;
 • nodrošināt pakalpojuma izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai;
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot,  epastā, mājaslapā u.c.;
 • analizēt SIA “Valmieras veselības centra”  mājaslapu, lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par pakalpojuma izpildi un izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to saņemšanas pieredzi;
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • pakalpojumu sniegšanas efektivitāte;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

 

Personas datu apstrāde

SIA “Valmieras veselības centrs”  apstrādā klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA “Valmieras veselības centrs”  saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Veselības aprūpes pakalpojuma kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai SIA “Valmieras veselības centrs”  var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, atsevišķu darbu veikšanu, pakalpojumu sniegšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, SIA “Valmieras veselības centrs” sadarbības partneri apstrādā SIA “Valmieras veselības centrs” rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie SIA “Valmieras veselības centrs”  sadarbības partneri ir uzskatāmi par SIA “Valmieras veselības centrs”  datu apstrādes apstrādātājiem un SIA “Valmieras veselības centrs”  ir tiesības nodot SIA “Valmieras veselības centrs” sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams kvalitatīva veselības aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai pacientam.

SIA “Valmieras veselības centrs” sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar SIA “Valmieras veselības centrs”  prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai SIA “Valmieras veselības centrs”  uzdevumā ,veselības aprūpes pakalpojuma  nodrošināšanai.

 

Personas datu aizsardzība

SIA “Valmieras veselības centrs” izmanto šādus drošības pasākumus:

 • Pēc iespējas datu pseidonimizēšanu;
 • Ugunsmūri;
 • Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības un finansiālajām iespējām.

Mūsu serveri un datubāzes atbilst medicīnas nozares standarta drošības  prasībām. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar mūsu personas datu apstrādes iekšējo normatīvo regulējumu. Mēs centīsimies novērst, lai netiktu radīti nekādi datu zudumi, noplūde, ļaunprātīga to izmantošana, nesankcionēta piekļuve, izmaiņas datos vai iznīcināšana.

 

Personas datu saņēmēju kategorijas

SIA “Valmieras veselības centrs” neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod izpildot nacionālajos tiesību aktos noteikto veselības pakalpojuma organizēšanas un finansēšanas kārtību, lai veiktu kādu pakalpojuma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, e-veselības, bankai norēķinu ietvaros);
 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, kā arī SIA “Valmieras veselības centrs” likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs SIA “Valmieras veselības centrs”  likumīgās intereses.

Trešo valstu piekļuve personas datiem

SIA “Valmieras veselības centrs” personu datiem nevar piekļūt trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm).

 

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA “Valmieras veselības centrs” glabā un apstrādā fizisko personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar personu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “Valmieras veselības centrs” vai Pacients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, fiziskās personas dati tiek dzēsti.

 

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA “Valmieras veselības centrs”  piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt SIA “Valmieras veselības centrs” veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA “Valmieras veselības centrs”  likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA “Valmieras veselības centrs” pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA “Valmieras veselības centrs”   pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

SIA “Valmieras veselības centrs” atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu vai izsniedz personīgi uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

SIA “Valmieras veselības centrs” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota. Tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Ja piesakoties darbā vēlaties, lai Jūsu iesniegtais pieteikumus ar dzīves aprakstu tiktu uzglabāts, lai izvērtētu Jūsu kandidatūru turpmākā atlasē uz citām vakancēm, lūdzu iesniedzot pieteikumu norādiet, ka “Piekrītu, ka mans pieteikums un dzīves apraksts tiek saglabāts SIA “Valmieras veselības centrs” un var tikt izmantots turpmākā atlasē uz citām vakancēm SIA “Valmieras veselības centrs””.

Saziņa ar Klientu

SIA “Valmieras veselības centrs” veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

Sīkdatņu izmantošanas noteikumi

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet, Explorer, Firexox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas.

Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, SIA “Valmieras veselības centrs”   izmanto obligātās sīkdatnes, funkcionālās sīkdatnes, analītiskās sīkdatnes un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.

Obligātās sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

Funkcionālās sīkdatnes atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.

Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlies, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords.

Mērķa (reklāmas) sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošus mūsu vai sadarbības partneru pakalpojumus vai adresētu konkrētā lietotāja izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas, piemēram, Google Adwords. Mērķa sīkdatnes lietotāja galiekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.

SIA “Valmieras veselības centrs” izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietņu un mājaslapu lietošanas pieredzi:

 • nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
 • pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem -tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;
 • lietotāju autentifikācijai;

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

Sīkdatņu apstiprināšana un atspējošana

Apmeklējot SIA “Valmieras veselības centrs” mājas lapas, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana. Ja izmantojot vietni vai mājas lapu lietotājs noslēdz līgumu–sīkdatņu apstrāde vajadzīga līguma ar lietotāju izpildei, vai, lai SIA “Valmieras veselības centrs” izpildītu savu likumisku pienākumu vai īstenotu leģitīmas intereses.

Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājas lapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.

Vislabākajai lietotāja pieredzei un pilnvērtīgai tīmekļa vietnes darbībai iesakām sīkdatnes saglabāt.

Ja Jums ir jautājumi par sīkdatņu izmantošanu, lūdzu sazinieties uz vvc@vvc.lv

Citi noteikumi

SIA “Valmieras veselības centrs”  mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA “Valmieras veselības centrs” nenes atbildību.

SIA “Valmieras veselības centrs” ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, tā aktuālo versiju ievietojot SIA “Valmieras veselības centrs” mājaslapā, tādejādi padarot to pieejamu Klientam.